Działalność i kompetencje

Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny
przy ul. Umińskiego 12 w Warszawie
Jest szkołą publiczną gdyż:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje:
a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
b) ramowy plan nauczania;
5) stosuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.


Publikacja dnia: 29.11.2017r.